Nowoczesna Rehabilitacja Neurologiczna kierowana jest do …

Pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego, wymagającymi długotrwałej, indywidualnej oraz kompleksowej rehabilitacji.

Rehabilitacja Neurologiczna realizowana w Centrum TriVita, oferuje zarówno rehabilitację poszpitalną (tzw. wczesną), jak również rehabilitację późną (po opuszczeniu Oddziału Udarowego).

Swoją ofertą obejmujemy wszystkich Pacjentów, również tych, którzy wymagają pełnego zakresu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pacjent realizujący pobyty terminowe w naszym Centrum może przebywać ze swoim Opiekunem w komfortowym pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Dla osób odwiedzających swoich bliskich, przygotowaliśmy dedykowane pokoje hotelowe.

Rehabilitacja Neurologiczna prowadzona przez nasze Centrum, to przede wszystkim przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby lub wypadku.

 

Centrum TriVita specjalizuje się w Rehabilitacji Neurologicznej Pacjentów ze schorzeniami takimi jak:

• przebyty udar mózgu,
• przebyty krwotok mózgowy,
• przebyta operacja naczyniowa (tętniak mózgu),
• przebyte urazy mózgu z towarzyszącymi niedowładami,
• niedowład kończyn wywołany różnorakimi schorzeniami,
• porażenia nerwów,
• zapalenia OUN,
• porażenia nerwów obwodowych, polineuropatia,
• zaburzenia funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych,
• urazy rdzenia kręgowego z tetraplegią i paraplegią,
• operacje dysku, stenoza zwyrodnieniowa,
• zaburzenia funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofia mięśniowa,
• stany przewlekłe po przebyciu wcześniejszych rehabilitacji,
• stwardnienie rozsiane,
• choroba Parkinsona,
• choroba huntingtona

rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja Neurologiczna kierowana jest do Pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego, wymagającymi długotrwałej, indywidualnej oraz kompleksowej rehabilitacji. W procesie Rehabilitacji Neurologicznej obok indywidualnie dobranej przez nas strategii do przypadku danego Pacjenta, równie istotny jest czas, w którym jest ona podejmowana:

W ciągu 14 dni od dnia wypisania z Oddziału Neurologicznego – powinien rozpocząć rehabilitację Pacjent w stanie ciężkim, z dużym deficytem neurologicznym, ocenionym na podstawie skali Barthel lub na podstawie skali deficytów funkcji poznawczo-behawioralnych.

W ciągu 30 dni od dnia wypisania z Oddziału Neurologicznego – powinien rozpocząć rehabilitację Pacjent w przypadku gdy jego deficyt neurologiczny jest mniejszy.

Przekroczenie tych terminów nie wyklucza procesu rehabilitacji, jednak może mieć istotny wpływ na stopień i szybkość powrotu do pierwotnych funkcji narządu ruchu lub mowy.

 

“Nasz cel osiągamy dzięki starannie dobranej kadrze doświadczonych
i wykwalifikowanych Fizjoterapeutów oraz Pielęgniarek.”

W ramach Rehabilitacji Neurologicznej realizowanej w Centrum TriVita, oferujemy zarówno rehabilitację poszpitalną (tzw. wczesną), jak również rehabilitację późną. Swoją ofertą obejmujemy wszystkich Pacjentów, również tych, którzy wymagają pełnego zakresu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Pacjent realizujący pobyty terminowe w naszym Centrum może przebywać  ze swoim Opiekunem w komfortowym pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych. Dla osób odwiedzających swoich Bliskich, przygotowaliśmy dedykowane pokoje hotelowe. 

Ideą Rehabilitacji Neurologicznej prowadzonej przez nasze Centrum, jest przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone lub ograniczone w wyniku choroby, czy wypadku.

W procesie Rehabilitacji Neurologicznej prowadzonej przez naszych Specjalistów, równie istotne jest utrzymanie tych funkcji mózgu, które nie uległy jeszcze uszkodzeniu. Ich regularne stymulowanie przez naszych Fizjoterapeutów oraz Neurologopedów, zapobiega ewentualnemu pogorszeniu się stanu Pacjenta. Nasi Fizjoterapeuci mają również za zadanie nauczyć Pacjenta nowych strategii ruchowych, tak aby radził on sobie na co dzień mimo niepełnosprawności.
Pracujący z nami Lekarze, Fizjoterapeuci, Neuropsycholodzy, Neurologopedzi uczą również Pacjenta jak unikać głównych zagrożeń, z którymi może się zetknąć osoba po udarze (elementy tzw. profilaktyki wtórnej).

 

Metody terapeutyczne stosowane przez nas  w ramach Rehabilitacji Neurologicznej,  w dużej mierze opierają się na  podejściu stymulującym „plastyczność mózgu”.

Oferujemy kompleksowy zakres usług neurologicznych

Rehabilitacja Neurologiczna w Centrum TriVita

Kierowana jest do Pacjentów z objawami takimi jak:

 • niedowład dużych obszarów mięśniowych
 • zespoły bólowe
 • zaburzenia równowagi chodu oraz mowy
 • zanik mięśni
 • inne następstwa chorób układu nerwowego

W procesach usprawniania oraz przywracania pierwotnych funkcji ruchowych, nasi Fizjoterapeuci stosują sprawdzone metody rehabilitacyjne:

 • terapia metodą NDT- Bobath – hamowania patologicznych wzorców ruchowych i torowania prawidłowych reakcji z OUN
 • terapia metodą PNF (proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe) – stymulacja zgodna z zasadami neurorozwojowymi dla ośrodkowego układu nerwowego
 • praca nad zanurzeniowymi strukturami mięśniowymi zgodnie z zasadami terapii manualnej wg. Muligana
 • kinezjotaping – plastrowanie w celu zapobiegania podwichnięcia stawu barkowego przy wiotkim porażeniu kończyny górnej
 • stół pionizacyjny – dynamiczna pionizacja oraz usprawnianie ruchowe kończyn, stosowane  już we wczesnej fazie u Pacjentów z chorobami neurologicznymi
 • hydroterapię -masaże wirowe kończyn

Nasi Psycholodzy ze specjalnością Neurologiczną przeprowadzają:

 • ocenę stanu emocjonalnego Pacjentów oraz terapię zaburzeń nastroju (m.in. depresji)
 • diagnostykę i terapię funkcji kognitywnych (np. pamięci, uwagi, funkcji językowych)
 • ocenę osobowości przy użyciu standardowych testów i kwestionariuszy

Nasi Neurologopedzi wspierają Pacjentów poprzez:

 • diagnostykę i terapię zaburzeń mowy i połykania
 • diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji z uszkodzeniem półkuli niedominującej mózgu
 • PNF – (proprioceptywna terapia orofacialna i oddechowa) przy zaburzeniach połykania oraz dysartrii w przypadku niedowładów i porażeń mięśni gardła i języka
 • masaż mięśni twarzy wg terapii Castillo-Moralesa
 • metodę kinezjologii edukacyjnej – wspomaganie interakcji między półkulami mózgu (przy zaburzeniach uwagi i orientacji wzrokowo-przestrzennej)

Każdy nasz Pacjent jest:

 • szczegółowo diagnozowany pod kątem psychoruchowym
 • bieżąco poddawany ocenie i testom diagnostycznym w celu oceny postępów rehabilitacji

Prowadzona w naszym Centrum terapia Rehabilitacji Neurologicznej została również oparta o opracowaną indywidualnie rehabilitację funkcjonalną. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w gabinetach przeznaczonych do indywidualnej terapii Pacjentów. Nasze gabinety zostały wyposażone  w sterowane elektrycznie stoły terapeutyczne, poręcze do nauki chodu oraz inny sprzęt stosowany w rehabilitacji funkcjonalnej.

Posiadamy dedykowane gabinety Neuropsychologa i Neurologopedy oraz Pracownię Terapii Zajęciowej i Terapii Ręki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem

formularza kontaktowego