Procedura odwiedzin mieszkańców w czasie pandemii koronavirusa w Centrum Opieki TriVita z dnia 14.07.2020r.

Cel: Stworzenie warunków podtrzymywania więzi z rodzinami mieszkańców w czasie pandemii koronavirusa. Oprócz kontaktów listowych i telefonicznych, stwarza się możliwość odwiedzin mieszkańców w czasie pandemii.

ZASADY ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW CENTRUM OPIEKI

1. USTALANIE ODWIEDZIN Z RODZINĄ LUB OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ
– dzień i godzinę odwiedzin ustala się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00 pod nr telefonu 504 548 589
– podczas rozmowy telefonicznej ustala się datę i godzinę odwiedzin,
– czas przeznaczony na odwiedziny wynosi 30 minut,
– odwiedziny odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 17:00 i przebiegają w wyznaczonym miejscu,
– z 1 mieszkańcem może przebywać 1 osoba odwiedzająca,
– w pomieszczeniu przeznaczonym na odwiedziny może przebywać w tym samym czasie maksymalnie trzech mieszkańców z 1 osobą odwiedzającą, przy zachowaniu odpowiedniej odległości,
– miejsce w którym odbywały się odwiedziny jest myte i dezynfekowane po każdym zakończeniu odwiedzin przez personel nadzorujący odwiedziny,
– odwiedziny u mieszkańca leżącego przebiegają w pokoju specjalnie przeznaczonym na ten cel. Osoba odwiedzająca wchodzi do pokoju przez drzwi balkonowe z zewnątrz otoczenia, zachowuje wszelkie środki ochrony osobistej i odpowiedni dystans. Przebieg odwiedzin nadzoruje wyznaczony personel,
– odwiedziny monitorowane są poprzez: wypełnienie przez osobę odwiedzającą ankiety epidemiologicznej,
– dane osoby odwiedzającej odnotowane są w karcie odwiedzin.
2. MIESZKANIEC CENTRUM OPIEKI
– ma założona maseczkę ochronną na twarz,
– pracownik wyznaczony do nadzoru nad przebiegiem odwiedzin odpowiada za zachowanie dystansu między mieszkańcem a osobą odwiedzającą (zachowanie odpowiedniej odległości, brak bliskiego kontaktu),
– po zakończonych odwiedzinach mieszkaniec myje wodą z mydłem ręce lub dezynfekuje ręce, maseczka jest umieszczona w pojemniku na odpady.
3. OSOBA ODWIEDZAJĄCA
– osoba odwiedzająca ustala telefonicznie odwiedziny z pracownikiem pod nr tel. 504 548 589 tj. datę i godzinę odwiedzin,
– każdy odwiedzający/a posiada własną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowego użytku,
– w ustalonym telefonicznie dniu i godzinie odbywają się odwiedziny mieszkańca,
– nie dopuszcza się bliskiego kontaktu, należy zachować dystans odległości,
– rzeczy prywatne przywiezione przez odwiedzających pozostają w miejscu odwiedzin do dezynfekcji, następnie dostarczane są przez pracownika nadzorującego odwiedziny do pokoju mieszkańca.

Zakres obowiązywania: 18.07.2020r.

dom seniora

“Ruch jest życiem, życie jest ruchem.”

A. Senger

© 2016 - 2021
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
Porąbka k. Bielska-Białej

Kontakt +48 502 280 996