Ochrona danych osobowych - TriVita

    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Ochrona danych osobowych

Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kętach ul. Osiedle nad Sołą 20, 32-650 Kęty, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000465226, NIP 5492435722, prowadząca Centrum Medyczne, Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Opieki TriVita ul. Krakowska 73, 43-353 Porąbka(dalej zwana łącznie: Centrum TriVita).

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych oraz opiekuńczych w Centrum TriVita jest przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum TriVita.

ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe: imiona i nazwisko, numer PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, do korespondencji, email, telefon, płeć, w celu:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie lub portal rejestracji elektronicznej) jak również w naszych placówkach. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i opiekuńczej. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
Odbieranie i archiwizacja oświadczeń, w których pacjenci upoważniają inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
Kontakt na podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o konsultacji, lub poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
W celu zapewnienia odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby pacjentów oraz poprawa jakości naszych usług też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, w celu poinformowania nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści -wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z żądaniem. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.
Prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizacji ciążących na nas obowiązkach podatkowych -wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Centrum TriVita jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego adres e-mail -wtedy wysyłamy komunikację na skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu -wtedy możesz otrzymywać od nas SMS, MMS czy połączenia przychodzące. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.
Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy z Centrum TriVita w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o pacjencie. Celem takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do pacjentów komunikatów do ich potrzeb. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

a także w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnego w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:
1)dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2)zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3)skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a.5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b.2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie -w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4)dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1)innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Centrum TriVita w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z Centrum TriVita na terenie Polski,
2)dostawcom usług zaopatrujących Centrum TriVita w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
3)dostawcom usług wspierających Centrum TriVita w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę SMS oraz e-mail),
4)dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Centrum TriVita w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
5)osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej, zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Udostępnione przez Panią/Pana dane będą podlegały profilowaniu.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: marzena.pytlarz@trivita.pl

Skip to content