Zarządzenie z dnia 18 września 2023 roku - TriVita

Zarządzenie z dnia 18 września 2023 roku

2 października 2023 administrator 0 Comments

Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 18 września 2023 r.

W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego: „TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą 32-650 Kęty, Osiedle 700-lecia Pawilon D prowadzącego: Zakład Leczniczy „Centrum Rehabilitacji” 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73, Zakład Leczniczy „Centrum Medyczne TriVita” 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73.

§1

Z dniem 2 października 2023 r. wprowadza się Aneks do w/w Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego na mocy, którego w Regulaminie dokonuje się zmian § 5 ust. 5 Organizacja i zadania komórek organizacyjnych, w brzmieniu nadanym przez Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§2

W związku z powyższym, zmienia się również Załącznik nr 3.2 Cennik usług Centrum Medycznego TriVita oraz Załącznik nr 2.2 Harmonogram godzin pracy Centrum Medycznego TriVita do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego TriVita w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Centrum Medycznego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

leave a comment

Skip to content